0961.56.3838

Hãy nhớ khách hàng là ai.

Khách hàng là nguyên nhân cốt lõi khiến doanh nghiệp tồn tại. Không có khách hàng thì không có lợi nhuận. Theo một nghĩa nào đó, khách hàng thực sự là tài sản quý giá nhất của bất cứ công ty nào.

Khách hàng mới là người trả lương cho bạn.